Dla pracodawców

Agencja Deaf Work zapewnia kompleksowe wsparcie dla firm w całym procesie zatrudnienia pracownika głuchego lub słabosłyszącego.

Oferujemy 

 • Specjalistyczne usługi rekrutacyjne i doradcze w zakresie preselekcji kandydatów oraz dostosowania stanowisk pracy do potrzeb pracownika z niepełnosprawnością słuchu;
 • Eksperckie audyty stanowisk pracy oraz środowiska pracy wraz z opracowaniem rekomendacji do wdrożenia dla firmy zdecydowanej na zatrudnienie osoby głuchej i słabosłyszącej;
 • Szkolenia, seminaria, warsztaty organizowane w miejscu i terminie dogodnym dla pracodawcy np. w siedzibie firmy. Szkolimy kadrę menadżerską, pracowników działów HR, specjalistów ds. BHP oraz innych wskazanych pracowników firmy. Szkolenie jest dopasowane do indywidulanych potrzeb i oczekiwań zamawiającego. Największą popularnością i wysokimi ocenami zadowolenia wystawionymi przez uczestników cieszą się Gra symulacyjna pn. „Miasto Głuchych” i seminarium pn. „Współpraca i zatrudnienia osób głuchych”;
 • Zindywidualizowane kursy Polskiego Języka Migowego dla firm w Centrum Kształcenia Języka Migowego albo tu Facebook CKJM Standardowa treść kursu jest wzbogacona o słownictwo i zwroty przydatne w danym środowisku pracy np. słownictwo medyczne, informatyczne itp.;
 • Wsparcie tłumaczy języka migowego oraz rozwiązania technologiczne ułatwiające komunikację z głuchymi pracownikami tzw. usługa Wideotłumacz albo tu Facebook Wideotłumacz

 Dlaczego warto zatrudniać głuchych pracowników?

Osoba głucha może być wartościowym pracownikiem z dużym potencjałem i zdolnościami. To od pracodawcy zależy czy będzie on miał możliwość pokazania tego, co potrafi. Poniżej kilka argumentów dla tych pracodawców którzy się jeszcze zastanawiają:

Zalety głuchego pracownika *

 • sumienność;
 • dokładność i skrupulatność;
 • zaangażowanie;
 • pracowitość;
 • uczciwość;
 • przywiązanie do miejsca pracy (zdaniem pracodawców, głusi rzadziej zmieniają pracę niż słyszący);
 • dbanie o porządek;
 • umiejętność skupienia się na pracy (brak rozproszenia rozmowami ze współpracownikami);
 • większa wydajność /efektywność;
 • predyspozycje do pracy wymagającej cierpliwości i precyzji;
 • wyczucie estetyki;
 • zdolności manualne;
 • zmysł obserwacji;
 • dobra organizacja pracy.

* Opinie pracodawców biorących udział w badaniach prowadzonych w ramach projektu Deaf Work. Model zwiększenia dostępu do zatrudnienia Głuchych i posiadający doświadczenie w zatrudnianiu niesłyszących pracowników.

Korzyści ekonomiczne

 • Miesięczne dofinansowanie ze środków PFRON do wynagrodzenia pracownika z niepełnosprawnością. Osoba głucha z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności zatrudniona w firmie będzie otrzymywała 1125 zł miesięcznego dofinansowania do wynagrodzenia;
 • Obniżenie lub całkowite zwolnienie z wpłat na PFRON;
 • Zwrot kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego osobie z niepełnosprawnością (asystenta pracy);
 • Zwrot kosztów przystosowania i wyposażenia miejsca pracy dla osoby z niepełnosprawnością;
 • Zwrot kosztów szkolenia dla pracownika z niepełnosprawnością.

Korzyści pozaekonomiczne

Społeczna Odpowiedzialności Biznesu (CSR – z ang. Corporate Social Responsibility).

Zatrudniając osoby głuche firma:

 • powoduje zmianę wizerunku osób głuchych i niepełnosprawnych w ogóle, które często stereotypowo postrzegane są, jako te wymagające pomocy i wyręczania, mało samodzielne;
 • daje osobie z niepełnosprawnością słuchu możliwość godnego, satysfakcjonującego życia i rozwoju zawodnego;
 • jest wzorem do naśladowania dla innych firm;

Zarządzanie różnorodnością (z ang. Diversity Management)

Zatrudnienie głuchego pracownika zdecydowanie wiąże się ze zwiększeniem różnorodności w miejscu pracy. Rozwiązanie takie daje możliwość spotkania świata słyszących ze światem głuchych (Kultura głuchych, język migowy), co prowadzi do wzajemnego poznania, wzbogacenia doświadczeń i przełamania stereotypów na temat tej grupy. Obecność w zespole głuchego pracownika zmienia kulturę organizacyjną firmy.

Inkluzja

Inkluzja zakłada włączanie osób z niepełnosprawnościami we wszystkie obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa na równi z innymi pracownikami. Zgodna jest, zatem z działaniami firmy związanymi z realizacją strategii CSR oraz zarządzania różnorodnością.  W przypadku osób głuchych podstawową zasadą włączania i integracji ze słyszącymi będzie dbanie o zapewnienie sprawnej komunikacji między pracownikami i tworzenie atmosfery sprzyjającej wzajemnym interakcjom (wspólne szkolenia, zespoły mieszane, nauka j. migowego dla słyszących pracowników itp.)

Firmy zatrudniające głuchych pracowników zyskują ponieważ:

 • różnorodne zespoły pracowników są bardziej kreatywne i elastyczne a przez to bardziej produktywne;
 • firma dobrze postrzegana zarówno na zewnątrz jak i przez samych pracowników ponosi mniejsze koszty związane z rekrutacją pracowników (efektywna rekrutacja zewnętrzna - informacje o dobrym miejscu pracy w środowisku głuchych rozprzestrzeniają się błyskawicznie!);
 • osoby głuche to również potencjalni klienci, którzy mogą być zainteresowani usługami/produktami firmy.

O czym należy pamiętać w kontakcie z osobą głuchą

 • w środowisku osób głuchych zwrot „głuchoniemy” odbierany jest jako obraźliwy. Osoba głucha nie jest niema, ponieważ ma swój język – język migowy;
 • jeżeli rozmowa z głuchym pracownikiem ma dotyczyć poważnych tematów (obowiązki pracownicze wynikające z umowy, warunki wynagrodzenia, szkolenie stanowiskowe, szkolenie BHP itp.) należy zadbać o profesjonalnego tłumacza języka migowego, będzie to gwarantem pełnego zrozumienia treści, oraz dyskrecji i neutralności;
 • komunikując się z osobą głuchą przez tłumacza, należy zwracać się bezpośrednio do osoby głuchej, niegrzeczne są zwroty w stylu: „Zapytaj go”;
 • skutecznie i kulturalnie można zwrócić uwagę osoby głuchej machając ręką albo lekkim klepnięciem – jedynie w obszarze rąk lub ramion rozmówcy;
 • nie należy krzyczeć do osoby głuchej ani mówić przesadnie wolno;
 • należy pamiętać o tym, że nie każda osoba głucha potrafi czytać z ust, nie jest to zalecana forma komunikacji.

Aspekty związane z medycyną pracy oraz bezpieczeństwem w miejscu pracy

Nie obowiązuje żaden formalny zakaz pracy dla osób głuchych. Decyzję o możliwości rozpoczęcia pracy przez osobę z niepełnosprawnością słuchu powinien podejmować każdorazowo lekarz medycyny pracy w oparciu o informacje znajdujące się w opisie stanowiska pracy, na którym będzie pracował głuchy kandydat/kandydatka.

Wiele więc zależy od pracodawcy i jego gotowości do zatrudnienia głuchych pracowników. Ważne, aby lekarz medycyny pracy otrzymał precyzyjny opis stanowiska wraz z podaniem czynników ryzyka oraz ewentualną charakterystyką dostosowań/rozwiązań minimalizujących jego wystąpienie.

Dostosowanie stanowiska pracy dla głuchego pracownika

Zatrudnienie pracowników z niepełnosprawnością słuchu nie wiąże się w większości przypadków z potrzebą specjalnych dostosowań w miejscu pracy. Nie wymagają one również ponoszenia dużych nakładów finansowych.

Środki i rozwiązania zalecane:

 • instalacja świetlnych sygnałów alarmowych, które działają w połączeniu z sygnałami dźwiękowymi;
 • alarmowy system partnerski;
 • przegląd procedur bezpieczeństwa w obecności głuchego pracownika;
 • wprowadzenie rozwiązań dających możliwość komunikacji;
 • noszenie przez głuche osoby plakietki lub odzieży z napisem „Głuchy pracownik”, ale tylko w sytuacji, gdy jest to konieczne i osoba głucha wyrazi zgodę;

Oni już zatrudniają - dobre praktyki innych firm

Komunikacja

 • właścicielka firmy ukończyła dwustopniowy kurs języka migowego, aby porozumiewać się podstawowymi zwrotami z głuchymi;
 • właściciel kancelarii zainstalował usługę widotłumacz on-line do komunikacji z głuchą pracowniczką;
 • w miejscach, gdzie pracują głusi przygotowujący posiłki, firma zamontowała specjalne ekrany wyświetlające zamówienia;

Bezpieczeństwo

 • firma regularnie dokonuje przeglądu procedur bezpieczeństwa w obecności głuchego pracownika;
 • szkolenia BHP pracowników głuchych odbywają się za pomocą rozwiązań multimedialnych filmy, prezentacje itp.;
 • w firmie funkcjonuje alarmowy system partnerski;

CSR, zarządzanie różnorodnością, inkluzja

 • firma włącza głuchych w organizowane dla pracowników wydarzenia i imprezy. Jeżeli jest taka potrzeba zamawia dla nich tłumacza j. migowego;
 • firma organizuje eventy i działania promujące zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami. W wydarzeniach tych biorą udział zarówno pracodawcy zatrudniający głuchych jak i osoby głuche;
 • firma, jako agencja zatrudnienia, sama zatrudnia pracowników głuchych.

 

Więcej informacji na temat zatrudnienia głuchych pracowników zawiera nasz Poradnik. Zapraszamy również do bezpośredniego kontaktu z nami. Nasi specjaliści w oparciu o analizę specyfiki stanowiska pracy i otoczenia wskażą jakie rozwiązania będą najbardziej adekwatne w przypadku zatrudnienia pracownika z niepełnosprawnością słuchu.

Sieć Współpracy

Szanowni Pracodawcy

Serdecznie zapraszamy do przyłączenia się do Sieci zrzeszającej przedstawicieli rynku pracy w tym, pracodawców oraz instytucje rynku pracy zajmujących się zatrudnianiem lub wsparciem osób głuchych i słabosłyszących na łódzkim rynku pracy.

Jaki jest cel utworzenia Sieci?

 • wzmocnienie i integracja firm oraz podmiotów, które realnie mają wpływ na zatrudnienie osób głuchych i słabosłyszących;
 • promocja dobrych praktyk w zatrudnieniu osób głuchych i słabosłyszących;

Dlaczego warto przystąpić do Sieci?

Uczestnicy Sieci mogą bezpłatnie korzystać z zaplanowanych i specjalnie dla nich przygotowanych form wsparcia, które uwzględniają specyfikę głuchych grup pracowników, potencjalnych pracowników czy klientów.

Jakie są korzyści z uczestnictwa w Sieci?

 • dostęp do działań informacyjnych i edukacyjnych (dedykowane seminaria na temat zatrudnienia i pracy z osobami głuchymi wraz z elementami nauki języka migowego);
 • dostęp do materiałów wykorzystywanych w działalności Sieci (publikacje, materiały dostępne on-line);
 • specjalistyczne usługi rekrutacyjne i doradcze (preselekcja kandydatów dla pracodawców zrzeszonych w Sieci, audyt stanowisk pracy i indywidualne konsultacje dotyczące przystosowania miejsca pracy);
 • spotkania z ekspertami dla przedstawicieli Sieci (np. na temat możliwości dofinansowań dla pracodawców zatrudniających osoby głuche przy wykorzystaniu środków z PUP);
 • bezpłatne wsparcie tłumacza języka migowego dla pracodawców zatrudniających głuchych pracowników (przykładowo koszt dla pracodawców nie zrzeszonych w Sieci godziny tłumaczenia na język migowy wynosi ok.150 zł brutto);
 • dostęp do usługi Wideotłumacz.pl na preferencyjnych warunkach;
 • integracja środowiska pracodawców i podmiotów związanych z aktywizacją zawodową osób głuchych i słabosłyszących;
 • możliwość nawiązania sieci współpracy oraz promowania firmy/instytucji/organizacji jako podmiotu wrażliwego społecznie i otwartego na różnorodność.

Co jeszcze należy wiedzieć o Sieci?

Uczestnictwo w Sieci jest dobrowolne i bezpłatne, wystarczy zapoznać się z „Regulaminem Sieci” oraz wypełnić „Deklarację Uczestnictwa w Sieci" i przesłać do naszej Agencji w formie elektronicznej lub papierowej.

Podmioty które przystąpią do Sieci i aktywnie będą angażować się w działania na rzecz aktywizacji zawodowej i promowania zatrudnienia osób głuchych, jako rzetelnych i dobrych pracowników zostaną wyróżnione tytułem „Ambasadorów zatrudniania głuchych”.

Szukamy lokalnych, łódzkich Ambasadorów zatrudnienia głuchych

Dodatkowych informacji na temat zatrudnienia osób z niepełnosprawnością można szukać tutaj:

Zapraszamy do kontaktu

Agencja Zatrudnienia Deaf Work

Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki.
ul. Nawrot 94/96
90-149 Łódź

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

577 055 067

facebook.com/PZGLodz

Specjalista do spraw rynku pracy Magdalena Grabowska

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

787 221 842

facebook.com / Magdalena Grabowska